FEDERATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR DIN ROMANIA


From Farm To Fork!

PATRONATUL ZAHARULUI

DIN ROMANIA

April 18, 2022


Categorii:

LEGEA NR. 81/2022 PRIVIND PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE

Parlamentul României

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 12 aprilie 2022.

În vigoare de la 15 aprilie 2022

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOLUL 1 Obiect şi domeniu de aplicare

(1) Prezenta lege reglementează relaţiile comerciale dintre furnizori şi cumpărători în cadrul lanţului de aprovizionare, cu privire la practicile comerciale neloiale săvârşite în legătură cu vânzarea de produse agricole şi/sau alimentare, după cum urmează:

 1. a) vânzările când sunt realizate pe teritoriul României, precum şi cele realizate în afara teritoriului ţării, atunci când produc efecte pe teritoriul României;
 2. b) serviciile prestate de cumpărător furnizorului, în măsura în care acestea vizează practicile comerciale neloiale prevăzute la 3 şi 4;
 3. c) nu se aplică acordurilor dintre furnizori şi consumatori.

(2) Prezenta lege se aplică anumitor practici comerciale neloiale săvârşite în legătură cu vânzarea de produse agricole şi/sau alimentare de către:

 1. a) furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 2.000.000 de euro către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 2.000.000 de euro;
 2. b) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 2.000.000 de euro, dar este de maximum 10.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 10.000.000 de euro;
 3. c) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 10.000.000 de euro, dar este de maximum 50.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 50.000.000 de euro;
 4. d) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 50.000.000 de euro, dar este de maximum 150.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 150.000.000 de euro;
 5. e) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 150.000.000 de euro, dar este de maximum 350.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 350.000.000 de euro.

(3) Calcularea echivalentului în lei al cifrelor de afaceri prevăzute la alin. (2) lit. a) -e) se va face în conformitate cu rata de schimb oficială a Băncii Naţionale a României din ultima zi a exerciţiului financiar anterior constatării săvârşirii practicilor comerciale neloiale.

(4) Cifra de afaceri anuală a furnizorilor şi a cumpărătorilor prevăzută la alin. (2) lit. a) -e) se interpretează în conformitate cu părţile relevante din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei şi, în special, art. 3, 4 şi 6 din aceasta, inclusiv definiţiile privind "întreprinderea autonomă", "întreprinderea parteneră" şi "întreprinderea asociată", şi alte chestiuni privind cifra de afaceri anuală.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), prezenta lege se aplică vânzărilor de produse agricole şi/sau alimentare de către furnizori a căror cifră de afaceri anuală este de maximum 350.000.000 de euro către toţi cumpărătorii care sunt autorităţi publice.

ARTICOLUL 2 Definiţii

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) autoritatea publică - organ de stat sau al unităţii administrativ-teritoriale care acţionează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public;
 2. b) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără sau dobândesc produse agricole şi/sau alimentare pentru consum propriu;
 3. c) contract comercial - cuprinde condiţiile comerciale efective definite ca însumarea tuturor condiţiilor comerciale, exprimate în procente din valoarea estimată a vânzărilor, însumând toate costurile comerciale percepute în legătură cu vânzarea produselor, valoarea absolută sau procentuală din cifra de afaceri;
 4. d) cumpărător - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică, indiferent de locul de stabilire al persoanei respective, care cumpără produse agricole şi/sau alimentare; termenul "cumpărător" poate include un grup de astfel de persoane fizice şi juridice;
 5. e) delistare - acţiunea prin care cumpărătorul informează furnizorul că anumite produse din oferta activă nu vor mai fi prezentate la raft pentru consumatori, prezentând şi argumentele care au dus la acea acţiune, inclusiv refuzul de a mai comanda şi expune marfa;
 6. f) expunere - prezentarea produselor achiziţionate de la furnizor pe rafturile cumpărătorului;
 7. g) furnizor - orice producător agricol sau orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică ce vinde produse agricole şi/sau alimentare; termenul "furnizor" poate include un grup de astfel de producători agricoli sau un grup de astfel de persoane fizice şi juridice, precum organizaţiile de producători, organizaţiile de furnizori şi asociaţiile unor astfel de organizaţii;
 8. h) în mod repetat - constatarea unei practici comerciale neloiale într-un interval de 2 ani de la emiterea unei decizii prin care a fost constatată şi, după caz, sancţionată o contravenţie săvârşită de aceeaşi întreprindere implicată, indiferent de natura noii încălcări;
 9. i) listare - acţiunea de includere în oferta cumpărătorului a produselor şi formatelor de împachetare din oferta furnizorului;
 10. j) plasare secundară - prezentarea produselor livrate de furnizor în alte amplasamente din cadrul structurii de vânzare a cumpărătorului;
 11. k) practicile comerciale neloiale - sunt considerate practicile care contravin bunei conduite comerciale, bunei-credinţe şi corectitudinii, care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia, chiar şi atunci când acestea rezultă în urma înţelegerii între părţi;
 12. l) produse agricole şi alimentare - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi produsele care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar care sunt procesate în scopul utilizării ca alimente prin folosirea produselor enumerate în această anexă;
 13. m) produse agricole şi alimentare perisabile - produse agricole şi alimentare care, prin natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile să devină improprii pentru vânzare în termen de 30 de zile după recoltare, producere sau procesare;
 14. n) recepţie - acţiunea de preluare a mărfii în spaţiile cumpărătorului, a produselor agricole şi/sau alimentare în baza verificării cantitative şi calitative a mărfii;
 15. o) represalii comerciale - acţiuni înfăptuite de către un cumpărător asupra furnizorului sau a furnizorului asupra cumpărătorului, cu scop de intimidare pentru a influenţa comportamentul acestuia, în sensul acceptării condiţiilor contractuale ale cumpărătorului sau furnizorului sau a unor condiţii comerciale defavorabile furnizorului, respectiv cumpărătorului;
 16. p) stocarea - crearea de stocuri ale produselor din oferta furnizorului în depozitele cumpărătorului;
 17. q) scheme de calitate - produse agricole şi alimentare atestate/certificate conform schemelor de calitate instituite de art. 16 (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.

ARTICOLUL 3 Interzicerea practicilor comerciale neloiale

Cumpărătorului îi sunt interzise următoarele:

 1. să depăşească termenul de plată astfel:
 2. a) cu mai mult de 14 zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 m);
 3. b) cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 l);
 4. să stabilească un termen de preaviz:
 5. a) mai mic de 30 de zile lucrătoare pentru anularea comenzilor de produse agricole şi/sau alimentare prevăzute la art. 2 l) şi m), pentru a nu pune furnizorul în imposibilitatea de a comercializa sau de a utiliza produsele respective;
 6. b) mai mic de 60 de zile pentru delistarea unui produs marcă privată a unui producător pentru categoriile de produse care includ comercializarea unei mărci proprii a magazinului;
 7. să modifice în mod unilateral clauzele unui contract comercial pentru produse agricole şi/sau alimentare care se referă la frecvenţa, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole şi alimentare, standardele de calitate, condiţiile de plată, preţurile sau în ceea ce priveşte furnizarea de servicii;
 8. să solicite facturarea şi/sau refacturarea şi să încaseze de la furnizor orice alte costuri decât cele convenite în contractul comercial; costurile aferente extinderii reţelei de distribuţie a cumpărătorului, amenajării spaţiilor de vânzare ale comerciantului şi evenimentelor de promovare a activităţii şi imaginii cumpărătorului nu pot fi puse în sarcina furnizorului;
 9. să utilizeze autofacturarea pentru produsele agricole şi/sau alimentare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 320 în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. să aplice reduceri financiare şi comerciale sub formă de rabaturi, cu excepţia remizelor şi risturnelor, ale căror reduceri cumulate să nu fie mai mari de 20%, aplicate în funcţie de valoarea facturată între cumpărător şi furnizor, pentru produse agricole şi/sau alimentare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. să solicite furnizorului plăţi pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole şi/sau alimentare, survenite în spaţiile cumpărătorului după recepţie, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijenţa sau culpa furnizorului; fac excepţie viciile ascunse pentru produsele agricole şi alimentare pentru care furnizorul va trebui să suporte contravaloarea sau înlocuirea acestora;
 12. să refuze să confirme în scris clauzele unui contract între cumpărător şi furnizor în legătură cu care furnizorul a solicitat o confirmare scrisă; nu este inclusă situaţia în care contractul se referă la produse care urmează să fie livrate de un membru al unei organizaţii de producători, inclusiv o cooperativă, organizaţiei de producători al cărei membru este furnizorul, dacă statutul respectivei organizaţii de producători sau dacă normele şi deciziile prevăzute în respectivul statut ori derivate din acesta conţin dispoziţii cu efecte similare clauzelor contractului;
 13. să dobândească, să utilizeze sau să divulge în mod ilegal secrete comerciale ale furnizorului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 14. să divulge termenii şi condiţiile contractului comercial pentru achiziţia de produse agricole şi/sau alimentare, cu excepţia cazului în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de respectivul furnizor sau respectarea unor prevederi legale; prezenta prevedere se aplică şi furnizorului;
 15. să ameninţe cu efectuarea sau să efectueze represalii comerciale împotriva furnizorului, în cazul în care furnizorul îşi exercită drepturile legale sau contractuale, inclusiv prin depunerea unei sesizări la autorităţile de implementare a legii sau prin cooperarea cu autorităţile de aplicare a legii în timpul unei cercetări aprofundate;
 16. să solicite furnizorului compensarea costurilor aferente examinării plângerilor clienţilor referitoare la vânzarea produselor furnizorului, în absenţa unei conduite neglijente sau a unei culpe din partea furnizorului;
 17. să returneze furnizorului produsele agricole şi/sau alimentare nevândute;
 18. să întârzie recepţionarea şi întocmirea documentelor de recepţie a produselor agricole şi alimentare;
 19. să factureze valoarea serviciilor prestate, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părţi;
 20. să achiziţioneze şi să comercializeze produse alimentare fără verificarea trasabilităţii acestora în cazul în care preţul de achiziţie este mai mic decât costul de producţie mediu practicat pe piaţa relevantă în perioada achiziţiei, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene;
 21. să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole şi alimentare, precum şi pentru expunerea spre vânzare a acestora;
 22. să impună produse şi servicii furnizorului, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă de la un terţ;
 23. să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma şi denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial preţul de facturare al produsului;
 24. să delisteze, să ameninţe cu delistarea sau să retragă de la expunere unul sau mai multe produse agricole şi/sau alimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia;
 25. să listeze şi să afişeze la raft doar marca proprie a cumpărătorului, astfel încât oferta să includă cel puţin o marcă privată a unui producător concurent pe categoria de produse respectivă;
 26. să aplice condiţii comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor faţă de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afişarea la raft;
 27. să refuze listarea unui produs agricol şi/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate naţionale şi/sau europene, ofertat de către un furnizor, pe motivul lipsei volumelor şi a sezonalităţii acestuia;
 28. să ofere sau să vândă produse agricole şi/sau alimentare în pierdere, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 29. să preia condiţiile comerciale agreate cu furnizorul pentru achiziţia de produse aferente canalului de vânzare cu amănuntul şi să le aplice cu privire la achiziţiile de produse de la furnizor aferente canalului de vânzare angro.

ARTICOLUL 4 Situaţii excepţionale stabilite prin clauze contractuale

(1) Se interzice reprezentantului furnizorului sau cumpărătorului să aibă un comportament care se abate de la buna-credinţă în procesul de negociere contractuală între părţi.

(2) Pentru evitarea apariţiei unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii acestora în lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar, cu excepţia cazului în care, la solicitarea furnizorului, acestea au fost convenite anterior prin clauze clare şi lipsite de ambiguitate în contractul comercial sau printr-un act adiţional încheiat ulterior, se interzice cumpărătorului:

 1. a) să solicite furnizorului plata pentru publicitatea produselor agricole şi/sau alimentare făcută de către cumpărător;
 2. b) să solicite furnizorului plata pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole şi/sau alimentare;
 3. c) să refuze furnizorului o renegociere de preţ într-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitării; condiţiile renegocierii preţului produc efecte în termenul prevăzut în contract;
 4. d) să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupă de amenajarea spaţiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziţie personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;
 5. e) să impună furnizorului o plată pentru plasarea secundară a produselor sale agricole şi alimentare spre vânzare;
 6. f) să solicite furnizorului suportarea integrală sau parţială a costului oricăror reduceri pentru produsele agricole şi/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoţional.

ARTICOLUL 5 Excepţii de la practicile comerciale neloiale

(1) Interdicţiile prevăzute la art. 3 pct. 1 nu se aplică în cazul:

 1. a) consecinţelor întârzierilor în efectuarea plăţilor şi căilor de atac prevăzute în Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, prin derogare de la termenele de plată stabilite în lege;
 2. b) opţiunii unui cumpărător şi a unui furnizor de a conveni asupra unei clauze de repartizare a valorii în înţelesul articolului 172a din Regulamentul (UE) 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
 3. c) plăţilor efectuate de către un cumpărător unui furnizor atunci când acestea sunt realizate în cadrul programului pentru şcoli în temeiul prevederilor articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;
 4. d) instituţiilor publice din domeniul sănătăţii şi entităţilor publice care furnizează servicii medicale de sănătate conform prevederilor art. 6 (4) din Legea nr. 72/2013.

(2) Interdicţiile prevăzute la art. 3 pct. 1 nu se aplică în cazul acordurilor de furnizare încheiate între furnizorii de struguri sau must pentru producţia de vin şi cumpărătorii lor direcţi, în situaţia în care:

 1. a) condiţiile concrete de plată pentru tranzacţiile de vânzare sunt prevăzute în contractele standard cărora statul membru le-a conferit, înainte de data de 1 ianuarie 2019, caracter obligatoriu în temeiul articolului 164 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi această extindere a aplicării contractelor standard este reînnoită de statele membre cu începere de la data respectivă fără nicio modificare semnificativă a condiţiilor de plată în dezavantajul furnizorilor de struguri sau must; şi
 2. b) contractele încheiate între furnizorii de struguri sau must pentru producţia de vin şi cumpărătorii lor direcţi sunt multianuale sau devin multianuale.

ARTICOLUL 6 Autorităţile desemnate să aplice legea

(1) Autoritatea de implementare a prezentei legi este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu competenţe în monitorizarea practicilor comerciale neloiale şi raportarea acestora către Comisia Europeană.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este punctul unic de contact pentru cooperarea cu Comisia Europeană şi cu celelalte autorităţi.

(3) Autoritatea cu rol în aplicarea prezentei legi este Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, asigurând protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor întreprinderilor de pe lanţul de aprovizionare cu produse agricole şi alimentare. Consiliul Concurenţei urmăreşte, de asemenea, să asigure o concurenţă comercială loială pe piaţa din România, în limita competenţelor încredinţate prin prezenta lege. În vederea aplicării prezentei legi, Consiliul Concurenţei asigură resursele umane şi financiare necesare.

(4) Autoritatea de aplicare a prezentei legi constată şi, după caz, sancţionează practicile comerciale neloiale, în limita competenţelor prevăzute de prezenta lege.

(5) Autoritatea de aplicare a prezentei legi poate realiza din oficiu, în funcţie de indiciile pe care le deţine, cercetări aprofundate în vederea identificării şi sancţionării posibilelor practici comerciale neloiale identificate de prezenta lege.

(6) În cazul în care rezultatul cercetării aprofundate nu a evidenţiat existenţa unei încălcări a prevederilor legii, preşedintele autorităţii de aplicare a prezentei legi va emite un ordin de închidere a cercetării, părţile implicate urmând a fi informate în acest sens.

(7) Autoritatea de aplicare a prezentei legi transmite anual informări autorităţii de implementare şi monitorizare cu privire la stadiul dosarelor/investigaţiilor de practici comerciale neloiale, inclusiv al celor efectuate din oficiu.

ARTICOLUL 7 Sesizări şi confidenţialitate

(1) Furnizorii şi cumpărătorii pot adresa sesizări:

 1. a) autorităţii de implementare a legii din România;
 2. b) autorităţii de aplicare a legii statului membru în care este stabilit furnizorul sau autorităţii de aplicare a legii statului membru în care este stabilit cumpărătorul care este suspectat de implicarea într-o practică comercială neloială.

(2) Organizaţiile de producători, alte organizaţii de furnizori şi formele asociative ale producătorilor şi procesatorilor din sectorul agricol şi alimentar au dreptul de a depune o plângere la cererea unuia sau a mai multor membri ai lor sau, după caz, la cererea unuia sau a mai multor membri ai organizaţiilor lor membre, în cazul în care respectivii membri consideră că au fost afectaţi de o practică comercială neloială. Alte organizaţii care au un interes legitim în reprezentarea furnizorilor şi cumpărătorilor au dreptul de a depune plângeri la cererea unui furnizor şi în interesul respectivului furnizor, cu condiţia ca astfel de organizaţii să fie persoane juridice independente fără scop lucrativ.

(3) Autorităţile cu competenţe în implementarea şi aplicarea prezentei legi vor elabora regulamentul privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Autorităţile cu competenţe în implementarea şi aplicarea prezentei legi asigură, la cererea reclamantului, măsurile necesare pentru a proteja în mod adecvat identitatea reclamantului sau a membrilor sau a furnizorilor şi cumpărătorilor prevăzuţi la alin. (2) şi alte informaţii a căror divulgare este considerată de reclamant ca susceptibilă să aducă atingere intereselor sale sau ale acelor membri sau furnizori. Reclamantul este obligat să indice informaţiile pentru care solicită confidenţialitate.

(5) Reclamanţii furnizează elemente de probă în legătură atât cu posibila practică comercială neloială, cât şi cu interesul legitim.

(6) La cererea scrisă a autorităţilor cu competenţe în implementarea şi aplicarea legii, reclamanţii vor pune la dispoziţie toate informaţiile şi documentele solicitate în legătură cu obiectul sesizării, în măsura în care deţin aceste informaţii şi/sau documente.

ARTICOLUL 8 Competenţele autorităţilor de implementare şi aplicare a legii

(1) Pentru soluţionarea cazurilor privind practicile comerciale neloiale, reprezentanţii autorităţilor de implementare şi aplicare a legii pot solicita autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi cumpărătorilor sau furnizorilor documentele conţinând informaţiile necesare, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.

(2) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi utilizate numai în scopul aplicării prezentei legi.

(3) În scopul soluţionării cazurilor privind practicile comerciale neloiale prevăzute la art. 3 şi 4, reprezentanţii Consiliului Concurenţei pot efectua inspecţii inopinate.

(4) Inspecţiile inopinate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 38-40 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Autorităţile de implementare şi aplicare a legii pot identifica practici comerciale neloiale noi, altele decât cele prevăzute de prezenta lege, în vederea formulării de propuneri de modificare şi completare a cadrului legal.

ARTICOLUL 9 Termene şi decizii

(1) În cazul în care se constată că nu există dovezi privind existenţa unei practici comerciale neloiale sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrare, se comunică reclamanţilor un răspuns motivat.

(2) Termenul de soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale este de 60 de zile de la data declanşării cercetării aprofundate de către autoritatea de aplicare a prezentei legi, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 30 de zile pentru situaţiile complexe, dar nu mai târziu de 90 de zile de la înregistrarea sesizării.

(3) În cazul în care autoritatea de aplicare a prezentei legi desfăşoară o cercetare aprofundată în legătură cu practicile prevăzute la art. 3 şi 4, poate:

 1. a) să adopte, înainte de emiterea unei decizii de constatare şi sancţionare, pentru o perioadă determinată, prin decizie, orice măsură interimară adecvată, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte de natură anticoncurenţială interzise expres de lege şi care trebuie eliminate fără întârziere; şi/sau
 2. b) să adopte o decizie de constatare şi, după caz, de sancţionare a practicilor de concurenţă neloială şi să solicite cumpărătorului să înceteze practica comercială interzisă; decizia de încetare a practicii comerciale interzise se aplică tuturor contractelor comerciale similare încheiate de respectivul cumpărător cu toţi furnizorii săi, care conţin clauze cu acelaşi conţinut.

(4) Deciziile autorităţii de aplicare a prezentei legi prin care se constată şi se sancţionează practicile de concurenţă neloială rămase definitive au caracter probatoriu cu privire la săvârşirea unei practici comerciale neloiale.

(5) Deciziile adoptate de către autoritatea de aplicare a prezentei legi potrivit prevederilor alin. (2) se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la emitere, părţilor în cauză, având obligaţia de a se conforma imediat măsurilor dispuse.

(6) Înainte de a lua o decizie, pe baza prevederilor alin. (3), autoritatea de aplicare a prezentei legi informează părţile în cauză cu privire la modul în care intenţionează să trateze sesizarea şi le va acorda acestora posibilitatea de a-şi exprima un punct de vedere în termen de 5 zile lucrătoare.

(7) Deciziile adoptate de autoritatea de aplicare a legii, prin care se aplică sancţiuni contravenţionale şi care rămân necontestate, constituie titlu executoriu.

(8) Deciziile adoptate de către autoritatea de aplicare a legii, prin care sunt dispuse măsuri de interzicere a practicilor comerciale neloiale, sunt monitorizate, partea împotriva căreia a fost dispusă măsura fiind obligată să răspundă solicitărilor autorităţii.

(9) Modalitatea şi perioada de monitorizare sunt stabilite prin regulamentul privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor.

(10) În cazul în care se constată că măsurile dispuse de autoritatea de aplicare a legii nu au fost respectate, se aplică sancţiunile prevăzute la art. 10 alin. (3) şi (4).

(11) Deciziile adoptate de autoritatea de aplicare a legii se publică pe pagina web a acesteia, cu respectarea datelor confidenţiale şi a secretelor comerciale, pentru protejarea operatorilor din lanţul de aprovizionare, precum şi pe pagina web a autorităţii de implementare a legii.

ARTICOLUL 10 Sancţiuni

(1) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constată şi se sancţionează de către autoritatea de aplicare a prezentei legi.

(2) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de cumpărător şi furnizor, cu excepţia autorităţilor publice:

 1. a) săvârşirea practicilor comerciale neloiale prevăzute la art. 3 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14-19;
 2. b) săvârşirea practicilor comerciale neloiale prevăzute la art. 3 3-6, 9, 11, 13, 20-25 şi art. 4;
 3. c) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor art. 8 (1);
 4. d) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 8 (3);
 5. e) nerespectarea măsurilor impuse de către autoritatea de aplicare a prezentei legi potrivit prevederilor art. 9 (3);
 6. f) săvârşirea în mod repetat a practicilor comerciale neloiale prevăzute la 3 şi 4.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (2) se sancţionează după cum urmează:

 1. a) cu amendă de la 250.000 de lei la 500.000 de lei, faptele prevăzute la lit. a), c) şi e);
 2. b) cu amendă de la 500.000 de lei la 600.000 de lei, faptele prevăzute la lit. b) şi d);
 3. c) cu amendă de 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior, faptele prevăzute la lit. f).

(4) Autoritatea de aplicare a prezentei legi poate obliga, prin decizie, persoanele definite la art. 2 la plata unor sancţiuni contravenţionale complementare, în cuantum de 1% din amenda principală aplicată pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:

 1. a) să înceteze practicile prevăzute la 3 şi 4;
 2. b) să respecte obligaţiile impuse prin decizia Consiliului Concurenţei;
 3. c) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost solicitate, conform prevederilor lit. b);
 4. d) să se supună inspecţiei prevăzute la art. 8 (3).

(5) În situaţia în care în urma săvârşirii practicii comerciale neloiale s-a produs un prejudiciu furnizorului, cumpărătorul este obligat la plata de 3 ori a valorii acestui prejudiciu.

(6) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de durata, precum şi de existenţa altor sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, aplicate în ultimii 3 ani anteriori săvârşirii contravenţiei.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (3) se prescrie la 3 ani de la data săvârşirii faptei.

(8) În exercitarea competenţelor prevăzute de prezenta lege, autoritatea de aplicare a legii asigură respectarea dreptului la apărare, prin informarea cu privire la dreptul de a face obiecţii asupra conţinutului actelor de constatare şi sancţionare, precum şi la dreptul de a se adresa pe cale separată instanţelor de judecată.

(9) În cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), dacă întreprinderea recunoaşte, în mod expres, odată cu transmiterea punctului de vedere, săvârşirea practicii comerciale neloiale şi propune măsuri care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenţei poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 1% şi 25% din amenda finală. În cazul acordării reducerii pentru recunoaşterea faptei, nivelul amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut.

(10) Reducerea cuantumului amenzii potrivit prevederilor alin. (9) este posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea interesată. Solicitarea conţine recunoaşterea clară şi neechivocă a răspunderii pentru încălcare. În situaţia în care Consiliul Concurenţei nu acceptă termenii solicitării adresate de întreprindere, nu acordă o reducere a amenzii şi recunoaşterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu. În situaţia în care, înainte de decizia luată de Consiliul Concurenţei, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoaşteri, Consiliul Concurenţei poate aplica o procedură simplificată, conform instrucţiunilor adoptate de autoritatea de aplicare a prezentei legi.

(11) Exercitarea de către întreprindere a acţiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, în privinţa aspectelor care fac obiectul recunoaşterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut referitor la reducerea cuantumului amenzii.

(12) Consiliul Concurenţei stabileşte prin instrucţiuni procedura specifică privind cadrul pentru acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei practici comerciale neloiale în sensul art. 3 şi 4.

ARTICOLUL 11 Dreptul de a se adresa instanţelor de judecată

(1) Acţiunile care decurg dintr-o practică comercială neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul sau, în lipsa unui sediu, domiciliul reclamantului.

(2) Deciziile de constatare şi de sancţionare a practicilor comerciale neloiale pot fi atacate la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) În scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre furnizori şi cumpărători, izvorând din încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, şi fără a aduce atingere dreptului furnizorilor de a depune sesizare în temeiul art. 10, părţile pot recurge la procedura medierii, conform prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluţionarea unui litigiu nu afectează drepturile furnizorilor şi ale cumpărătorilor în cauză de a iniţia acţiuni în justiţie în orice moment înainte de procesul de mediere, pe parcursul său sau după ce acesta a luat sfârşit.

ARTICOLUL 12 Cooperarea dintre autorităţile de aplicare şi de implementare a legii

Autorităţile de aplicare şi de implementare a prezentei legi cooperează cu alte autorităţi ale statelor membre care aplică prevederi similare celor din prezenta lege şi cu Comisia Europeană şi oferă asistenţă acestora în cazul investigaţiilor care au o dimensiune transfrontalieră.

ARTICOLUL 13 Reglementări naţionale

Prezenta lege nu aduce atingere reglementărilor naţionale care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei legi.

ARTICOLUL 14 Raportare

(1) Autoritatea de implementare şi autoritatea de aplicare a prezentei legi publică anual rapoarte privind activităţile lor cuprinse în domeniul de aplicare al prezentei legi.

(2) Până la data de 15 martie a fiecărui an, autoritatea de implementare a legii transmite Comisiei Europene un raport privind practicile comerciale neloiale apărute în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, conţinând toate datele relevante referitoare la aplicarea şi asigurarea punerii în aplicare a normelor prevăzute de prezenta lege pe parcursul anului anterior.

ARTICOLUL 15 Transpunere

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 111 din 25 aprilie 2019.

ARTICOLUL 16 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Prezenta lege se aplică contractelor comerciale încheiate după data intrării acesteia în vigoare, iar pentru cele încheiate anterior, părţile au obligaţia punerii lor în acord cu prevederile prezentei legi până la data de 31 decembrie 2022.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

     
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU

PREŞEDINTELE SENATULUI
FLORIN-VASILE CÎŢU

Bucureşti, 11 aprilie 2022.

Nr. 81.